РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Posted by heliair 08/02/2019 0 Comment(s)

На  базата на Административен договор BG05M9OP001-1.022-0052-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз,  "Хели Ер-САУ" АД е одобрена за бенефициента по Проект „Предоставяне на специфични обучения за изпълнение на служебните задължения в „ХЕЛИ ЕР-САУ” АД”.


Общата стойност на проекта е 254 166 лева, от които 203 332.80 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ (172 832.88 лв. европейско съфинансиране и 30 499.92 лв. национално съфинансиране).


Целта на проекта е да създаде условия за устойчиво развитие на 97 лица от заетите в "Хели Ер-САУ" АД чрез включването им в специфични обучения, съобразно техните нужди и  изпълняваните от тях служебни задължения. Проектът се очаква да допринесе значително към подобряване на процесите на всички нива на компанията, както и да даде на компанията необходимия човешки ресурс, за да осъществи бъдещите си инвестиционни намерения.